PROČITAO SAM I SLAŽEM SE S USLOVIMA USLUGE.

Uslovi korišćenja

 Ovde navedeni uslovi korišćenja pisanih materijala, popisa proizvoda i usluga (Materijala) sa internet stranica prostorie d.o.o. pravila su koja se odnose na sve korisnike te internet stranice. Svako korišćenje www.prostoria.rs podložno je niže navedenim uslovima.

Svi sadržaji objavljeni na www.prostoria.rs vlasništvo su prostorie d.o.o. i smeju se koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe i ne smeju se kopirati,
reprodukovati ili na bilo koji način distribuirati bez pismenog pristanka prostoria d.o.o.

Autorska prava

Sadržaj www.prostoria.rs zaštićen je autorskim pravom koje pripada prostoria d.o.o., ili mu je ustupljeno, a u vlasništvu je trećih osoba. prostoria d.o.o. takođe poseduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije. Nadalje, ova lokacija sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo u posedu prostorie d.o.o. ili u vlasništvu trećih osoba, a prostoria d.o.o. je nosilac licence. Ne smete smatrati da je bilo koji sadržaj na ovoj lokaciji za upotrebu bez ograničenja. Treba se zatražiti pismena dozvola za umnožavanje. Svaka povreda istih prava, namerna ili slučajna, predstavlja ozbiljno kršenje uslova korišćenja materijala sa internet stranica a prostoria d.o.o. će materijalno i krivično goniti takvog počinitelja.

Osim ako je drugačije naznačeno, sva autorska prava za produkciju www.prostoria.rs (uključujući, ali ne i ograničavajući se samo na tekstove, audio i video snimke, fotografije, grafike i software), vlasništvo je prostorie d.o.o. ili mu je dano pravo na korišćenje. 

Svaka modifikacija, kopiranje ili preuzimanje delova sadržaja www.prostora.rs, u neki drugi medij, bilo u štampanoj  ili elektronskoj formi, izričito je zabranjeno, osim uz pismeno odobrenje prostorie d.o.o. U tom slučaju, prostoria d.o.o. treba biti navedena kao vlasnik Materijala koji se ne sme preprodavati niti menjati bez naše dozvole.

Funkcionalnost internet stranice

prostoria d.o.o. će uložiti razumne napore da održi www.prostoria.rs stranice potpuno funkcionalnim i da sve objavljene informacije budu tačne i potpune, ali nije odgovoran za povremeno nefunkcionisanje stranica, eventualnu netačnost informacija uzrokovanu trećim stranama, kao niti za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem netačnih ili nepotpunih informacija ili nemogućnošću pristupa istim. Stranicama www.prostoria.rs pristupa se putem interneta. Internet je internacionalna računarska mreža koju prostoria d.o.o. ne kontroliše već je na nju samo vezan te zbog toga ne može garantovati dostupnost servisa i informacija koje direktno ne kontroliše. prostoria d.o.o zadržava pravo promene bilo kojih sadržaja objavljenih na www.prostoria.rs u bilo koje vreme i bez prethodne najave. Navedeni uslovi odnose se na nekoliko segmenata:

Bezbednost podataka

Radi sigurnosti podataka na ovoj adresi, a kako bismo osigurali da ova usluga bude pristupačna svim korisnicima, ovaj računarski sistem koristi softver programe koji prate posete na mrežu i prepoznaju neovlašćene pokušaje narušavanja ili izmene podataka kao i one koji bi mogle prouzrokovati štetu na neki drugi način. Neovlašćeni pokušaji  slanja ili izmene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni.

Tajnost podataka

prostoria d.o.o. sakuplja podatke statističke obrade posećenosti www.prostoria.rs stranica. Naglašavamo da prilikom posete ovim stranicama, vaši lični podaci ostaju tajni. Obvezujemo se da, osim u svrhu zakonske istrage, nećemo drugim stranama dati podatke koje smo primili.

Garancije i uskraćivanje prava

Materijal na ovoj internet lokaciji na raspolaganju je bez garancija bilo koje vrste, bilo izričitih ili impliciranih. Svaki korisnik izričito prihvata korišćenje ove internet stranice na svoju vlastitu odgovornost. prostoria d.o.o. ne garantuje da će ova internet lokacija uvek biti dostupna i raspoloživa, te da neće sadržati greške ili viruse, ili da će na njoj objavljeni podaci biti tačni i pouzdani. 

prostoria d.o.o. ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posledičnu štetu) koja može biti rezultat korišćenja ili nemogućnosti korišćenja bilo kojeg dela ove internet lokacije, ili nečega što je u njoj objavljeno ili dodato od strane drugih korisnika.

Nadalje, prostoria d.o.o. ne preuzima nikakvu zakonsku odgovornost za tačnost, potpunost ili korisnost podataka, ovde prikazanih postupaka i ne garantuje da korišćenje informacija, proizvoda ili postupaka neće uznemirivati privatna prava.

prostoria d.o.o. ne daje garanciju ili pravo prigovora u pogledu tačnosti i potpunosti bilo kojih materijala koji se nalaze na njenim internet stranicama i te materijale treba uzeti takvim kakvi jesu, te se prostoria d.o.o. ne smatra odgovornim za eventualne posledice koje mogu proisteći iz drugačijeg tumačenja materijala na internet stranicama. 

Medijski subjekti i ostali korisnici koji koriste ove internet stranice, izričito prihvataju izvršiti naknadu prostoriii d.o.o. za bilo kakva i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju nesavesnim korišćenjem materijala sa internet stranica od strane istog korisnika, uključujući i bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu ili posedičnu štetu.

Tačnost podataka

Svi podaci sadržani na internet stranicama www.prostoria.rs ne moraju biti u celosti potpuni niti ispravni. prostoria d.o.o. ne garantuje potpunu tačnost niti celovitost objavljenih podataka. U retkom slučaju greške prostoria d.o.o. će istu nastojati ispraviti u svom ažuriranju sadržaja internet stranica. Tačnost podataka objavljenih na internet stranicama najviše zavisi o načinu iznošenja tih podataka u javno dostupnim izvorima.